פרק כה

בחלקו הראשון של פרק כה מצווה רבקה את יעקב שלא לשאת אישה מבנות כנען . איסור זה שמעו יעקב ושאר צאצאי אברהם בפרק כ ויעקב לבדו בפרק כב . בפרק כ נקשר האיסור לשאת אישה מזרע כנען לאזהרה מפבי זבות וטומאה . בפרק כב הוא עומד בסמוך לתביעה להיבדל מהעמים ולשלוט עליהם כתנאי למעמד הרם של בבי יעקב כזרע קודש . בפרק שלפכיבו איסור הנישואים הוא התנאי לקדושה , המחבר אף איבו מסתפק באיסור הכולל לקחת אישה מבנות כנען , ומדברי רבקה ויעקב ( המצטט את אברהם ) עולה הדרישה לשאת אישה מבית האב דווקא . נישואים בתוך המשפחה הם אפוא התנאי למעמדו של יעקב כזרע קדוש . הדרישה לבחור אישה מבית האב דווקא אינה באמרת בבראשית בלשון ברורה והחלטית . הצירוף ' בית אבי ' מושם בפי עבד אברהם בהמירו את דברי אברהם אליו ' אל ארצי ואל מולדתי תלך ' ( כד 4 ) ב י אל בית אבי תלך ואל משפחתי ' ( כד , ( 38 וכן בפי יצחק ( כח ; 2 י קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבבות לבן אחי אמך ') בעקבות בכלוליה של רבקה המבקשת למלט את יעקב מאימת עשו ( כז . ( 46 - 43 מחבר ספר היובלים הופך את הדרישה לשאת אישה מבית האב לעיקרון שיש לדבוק בו . אגו רואי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי