פרק כג

הפרק כפתח במיתי עול אברהם וקבורתו . אחר כך פונה המחבר לדון בהתמעטות שנות חייהם של בני אנוש , דיון המבאר את מיעוט שנות חייו של אברהם לעומת דורות קודמים . כבר העיר קיסטר ושיער כי ' לפנינו אולי צירוף מקורות שונים , ובהם אפוקליפסה ... אולם אין להכריע בדבר ' . ' וכבר עמדתי על בך שבפרק כג משוקע חיבור שאינו משל מחבר ספר היובלים ( אותו זיהינו בשם ' חיבור על מחלקות העתים ') והוא דן בשאלת התמעטית ימי האדם . רובד זה נראה מקור יהרדי הלניסטי המעבד את דברי הסיודוס בדבר ארבעת דורות העולם , של זהב , עול כסף , עול נחושת ושל ברזל , כדי להתאימו למקרא . כפי שהעיר קובל , תפיסת התמעטות הימים כעונש הבא על האנושות החוטאת נעוצה 3 בשאלת התאודיצאה . אולם נראה שהמניע העיקרי בדברי החיבור ששוקע בפרק כג ביובלים הוא כתב הגנה לאמתות הסיפור המקראי . אנו מוצאים בדברי כרונוגרפים יהודים מאוחרים מהיובלים ניסיונות להסביר את מספר השנים הגדול שחיו בני האדם , וטענות שאורכן של השנים בתקופה שלפני המבול היה עשירית מאורך השנים בתקופה שאחריו . ' בבעיה זו התחבט גם יוסף בן מתתיהו , הכותב בקדמוניות היהודים ( : ( 107 . א ' ואל יחשיב ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי