פרק יח

( 1 ) ויאמר אלוהים אברהם אברהם , ויאמר הנה אני . ( 2 ) ויאמר קח את בנך יקירך אשר תאהב , את יצחק , ולך אל הארץ הרמה והעלה אותר קל אחד ההר * ם אשר אמ מורה לך . m ויקום עם שחר ויעמוס את חמורו ואת שני נעריו לקח עמו ואת יעחק בנר ואת עצי העולה בקע וילך אל המקום . וכיום השלישי וירא את המקום מרחוק . ( 0 * 0 ( 4 י עד באר מים ויאמר לנעריו שבו כאן עם החמור ואני והנער נלך ונשתחוה ונשובה אליכם . & ויקח את עעי העולה ויתן על שכם יעחק כנר ויקח בידיו את האש ואת המאכלת . וילכו שניהם יחדיו עד המקום ההוא , r » ויאמר יצחק לאביו אבי \ ויאמר הנני בני . ויאמר לו הנה האש והמאכלת והעצים ואיה השה לעולה , אבי , ( 7 ) ויאמר אלוהים יראה לו שה לעולה בני . ויקרב אל המקום אשר הוא הר האלוהים . ויבן מזבח ויתן את העעים על המזבח ויקשור ^ את יצחק בנו ויתן אותו על העצים אשר על המזבח וישלח ידיו אל המאכלת לקחת את המאכלת לשחוט את יצחק בנר . ( 9 ) ואני עמדתי לפניו ולפני שר המשטמה ויאמר אלוהים אמרר לר לא להוריד ידו על הנער ולא לעשות לו מאומה כי ידעתי כי ירא אלוהים הוא . ( 10 ) ואקרא אליו מן השמים ואומר אברהם אברהם וירעד ויאמר הנ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי