פרק יז

פס ' : 5 וירע הדבר בעיני אברהם על אמתו ועל בנו כי יגרשם מאצלו : בבראשית רק הבן מוזכר , ברם דברי אלוהים לאברהם כוללים הן את הבן הן את האמה ( ' אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך ; כא . ( 12 המחבר מעבד ויוצר התאמה בין עולמו הפנימי של אברהם לבין דברי האל אליו . ' פס ' : 6 כי ביצחק יקרא לך שם וזרע : כך בפרק טז ( פס 16 ) בדברי המלאכים לאברהם ולשרה . בבראשית : ' כי ביצחק יקרא לך זרע י וכא 2 ו ) . אלוהים מזכיר את ההבטחה שניתנה עם ביקור המלאכים כדי להעמיד את אברהם על טעותו . פס ' : 7 ועל בן האמה הזאת , לגוי גדול אשימבו כי מזרעך הוא : גם בבראשית הדברים נאמרים . שם הם חזרה על מה שהובטח להגר בעת בריחתה ( טז 10 } ועל מה שנאמר לאברהם שעה שהביע משאלה שישמעאל יהיה היורש ( יז . ( 20 ביובלים אברהם שומע את ההבטחה לראשונה בפרק טז ( פס ' 20 ] והגר איבה מודעת לה , מרובר ספר היובלים גם איבו כולל בספר דיווח על התממשותה . פס ' : 8 וישנם אברהם עם שחר ויתן תלות לחם ונח מים על שכם הגר והנער : בבראשית הלחם ינוד המים ניתנים רק על גב הגר וגם הילד מושם על שכמה , שהרי הגר תופסת את ישמעאל כילד : ' ויתן אל הגר , שם על שכ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי