פרק יד

( 1 ) ואחר הדבר הזה בשנה הרביעית בשבוע הזה [ 1964 ] באחד כחודש wennr היה דבר אלוהים אל אברם בחלום לאמור . אל תירא אברם , אני הוא מנינן , ושכרך > רכה מאד . » ויאמר אלוהי אלוהי מה תתן לי ואני הולך ללא במם . רבן משק , בן אמת / הוא דמשק אליעזר הוא > רשני . ולי לא נתת לי זרע , הב לי זרע . ץן ויאמר לו לא ירשך זה . זה אשר יצא ממעיך הוא > רשך . נ 4 } ויועיאו החוצה ויאמר לו הבט אל השמים וספור את הכוכבים אם תרכל לספור אותם . ' 0 / ויבט אל השמים וירא את ו בתק ! המקרא מיותס פרק טו לס " י ופרק יז למקור הכוהני , 2 נרוב כתבי היל : אמת > כשם אישה . ברם ' אמתי ' שמציעים שני כתבי יר מהימנים נראה נכוה בעיקר לאור תרגום השבעים שבו כחוב : משק כן אמתי ( מילולית זאת של Sr / fc oiKoyevotK ; rjrc דמשק אליעזר , הכוכבים ויאמר לו כה יהיה זרעך 6 j ) ויאמן באלוהים וצדקה נחשב לו . ( 7 ) ויאמר לו אני אלוהים אשר הוצאתי אותך מאור כשדים לתת לך את ארץ כנען לאחוזת עולם , ולהיות לך אלוהים , ולזרעך אחריך . 18 > ויאמר אלוהי אלוהי , במה אדע כי אירש . 9 > ) ויאמר לו קח לי עגל בן שלוש שמם ועז בת שלוש שנים וא * ל בן שלרש שטם ותור...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי