נספח: משם עד אברהם

א . משם : רעוימה גנאולוגית על פי ספר היובלים אין בידינו לאשש את ההשערה שאכרם , אבי עדנה אישתו של תרח , היה מצאצאי ארם , אולם כמה נימוקים עשויים להצביע שהצעה זו אינה מופרכת : ראשית , תרח מכגה את אברם בנו על שם אב אישתו , והדבר מלמד שהוא ראה בו דמות ראויה ; שבית , הקשר בין תרח לצאצאי ארם מבאר מדוע התיישב תרח בחרן בדרכו לארץ כנען - זה היה מקום מושבו של משפתת אישתו , אבו אמנם הייתה מצאצאי ארם וראו לעיל , ט ,- [ 5 שלישית , הקשר שלפי השערתי יצר המחבר בין משפחת תרח לארם מבאר כיצד כתראל ולבן , מצאצאי בתור אתי אברהם , מכונים ' ארמי / ומדוע אברהם אומר לעבדו בשלחו אותו לחרן : ' אל ארצי ואל מולדתי תלך ' ( כד 1 . { 4 גם הפסוק ' ארמי אבד אבי ' ( דברים כו 5 ) הופך כך למובן . " ב . כרונולוגיה הטבלה להלן מלמדת עד כמה חריג ספר היובלים בכרונולוגיה שהוא מציג . המספרים הם על פי הסדר הבא : ביל ביום הולדת הבן ; מספר שנות בריאה בהולדת הבן ; מספר שנים שנותרו עד הפטירה ; גיל ביום הפטירה ; מספר שנות בריאה ביום הפטירה . 22 רשימה זו כבר נדוגה בקצרה במבוא . 23 וראו הערתו עול משילה , ארמי , עמי , 403 - 395 המצביע על...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי