פרק ח

( ו ) וביובל העשרים ותשעה , בשבוע הראשון , בראשיתו ^ ו ^ קד ^ וארפכשדאשה רשמה רצויה בת שושן בת עילם ^ ו לאשה , ות ^ ד p h בשנה השלישית ל ^ בח & הזה [ 1375 ] ויקרא שמו קען . (?) ויגדל הילד וילמדו אביו ספר וילך לבקש לו מקרם לבנות לו שם עיר , ( 3 ) וימצא כתוב אשר חרטו ראשונים בסלע , ויקרא את אשר בו ויעתיקו וירשע בו כי היתה בו תורת העירים אשר היו צרפים בסימני השמש והירח והכוכבים ובכול אותות השמים , / r ויכתוב ולא ספר על זאת , ט היה ירא מנוה להניד על זאת פן יקצוף עליו על זאת . *] וביובל השלושים בשבוע השט בשנה הראשונה 14291 ] נשא לו אשה ושמה מלכה בת מדי , בן יפת . ובשנה הרביעית לו [ 1432 ) ילד בן ויקרא שמו שלח כי אמר שלוח שלחתי . ובשנה הרביעית נולה ויגדל שלח ייקח לו אשה רשמה מעכה בת כשד אחי אביו לו לאשה , ביובל השלושים ואחד כשבוע החמישי בשנה הראשונה 7 / . [ 14991 ותלד לו בן בשנה החמישית בו [ 11503 ויקרא שמד עכר , ויקח לו אשה רשמה עזורה בת נמרוד , ביובל השלושים ושנים בשבוע השביעי בשנה השלישית 01 , [ 15641 ובשנה הששית 15671 ] ילדה לו בן ויקרא שמו פלג , כי בעת אשר נולד התלו בני נוח לחלק להם...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי