נספח א: שחזור פסוקי טומאת יולדת ביובלים

בטבלה להלן מוצגים זה בצד זה הנוסח שבג ; הקטע המקביל מקומראן והשחזור המוצע . ספר היובלים - ג ' ( $ } בשבוע הראשון נברא אדם וצלעו , היא אשתו , ובשבוע השני הראה אותה לו . ועל כך נתן חוק לשמור בטמאתך שבוע ימים לזכר , ולנקבה שני שבועי ימים . ( t 9 ובמלאת לאדם ארבעים יום בארץ אשר בה נברא הבאנו אותו אל גן עדך לעובדו ולשומרו . ואשתו הביאו ביום השמיני . אחר ןה באה אל נן עדן . ( 110 על כן נכתב הוק על לוחות השמים ליולדת . אם ילדה זכר שבוע ימים תשב בטמאתה כשבוע הימים הראשון , ושלושים ימים ושלושה יום תשב בדם טהרה ובכול קודש לא תיגע ואל המקדש לא תברא עד היום אשר ימלאו ימיה לזכר . ו 1 ו ) ואם נקבה - שני שבועי ימים כטמאתה כשני השבועות הראשונים ועושים יום וששה ימים תשב בדם טהרה ויהי הכול שמתים יום . ( 12 ) ובמלאת לה שמרנים ימים אלה הביאנוה אל גן עדן כי קדיש הוא בכול הארץ וכול עץ הניטע בו קדוש . ( 3 ו ) על כן גחקק לאשר תלד לזכר ולנקבה חוק לימים האלה בכול קודש לא תיגע ואל המקדש לא תבוא עד אשר ימלאו הימים האלה לזכר ולנקבה . ( 14 ) זר ההורה והתעודה אשר נכתבה לישראל לשמור כול הימים ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי