נספח א: עדויות ג' וע'

געייו תחילה ברשימת המלאכים שבפסוק . 2 עדויותיהם של נ ' ועי חולקות : 1 ג ומלאכי הפנים ומלאכי הקודש 1 ומלאכי רוחות האש 2 ומלאכי הרוחות הנושבים 3 ומלאכי רוחות העגניכו לחושך ולשלג ולברר ולקרח 4 ומלאכי הקולות והרעמים ולברקים 5 ומלאכי הרוחות לקור ולחום ולחורף ולאביב ולאסיף ולקיץ ולכול רוחות בריותיו בשמים ובארץ ובכול ע י מלאכי ] הפנים ומל כי הקו [ דעו ] ו ומ [ לאכי ררוזןת האש 2 ומלאכי הרוחות הנושבי ] ם , 3 נו ] מלאכי רוחות הנענניס ] לערנפל ולטל ] 4 [ ומלאכי הרוחות לשלג ןלברד ולק ] רת 5 ומלאכי הקולוןת ] 6 ולמלאכי הרוחות [ לברקים 7 ומלאכי הרוחות לקור ול ] חום ולחרף ולקיץ [ ולכל ] רוחות בריותיו [ אשר עשה בשמים ואשר עשה באר ] ץ ובכל  אל הספר
יד יצחק בן-צבי