קטע נוסף מקומראן?

תבן I ' cntr ביקש לזהות קטע ממערה ו 1 שפרסם סלמון כקטע מפרק ז בירכלים , ואולם הצעתו אינה נראית . וו אשל שחזר שורה ארוכה יותר ממה שמצוי בקטעים האחרים מקטעי יובלים במערה 1 ו / " ועדיין חסרים בשחזורו פרטים חשובים . נוסח גי הוא כדלקמן : ( 4 ] ךעש את הגדי בראשונה וישם מדמו על קרנות המזבח אשר עשה ואת כול החלב העלה על המזבח ' אשר שם עשה את הערלה , ואת הפר ואת האיל ואת הכבשים , ויעל את כול בשרם על המזבח . ( 5 ) וישם את כול מנחתם בלולה בשמן עליו ואז הזה יין על האש אשר הייתה על המזבח בראשונה , וישם קטורת על המזבח ויעל ריח ניחוח לרצון לפני ה ' אלוהים , 258 כך הצעתו של רא 1 ש , ספר היובלים , עמ ' 40 ר . 289 כך ציארלס , הגוסח האתיופי , עמ ' . 109 290 אשל , שלושה קטעים , עמ ' . 276 - 275 ו 9 ב שם , עמ ' . 276 הנה הקטע בשחזור ! של אשל : [ ויעש אתזזשעיר ] [ ראשונה רשם מדמו ע ] ל * הבשר [ אשר על המזבח אשר עשה עליו או ! הערלה ] [ והפר והאיל והעאן ( ל 1 כ [ עו ] לנו ) תהס יענל hy חמזבה ןישם את מנחתס כלולה ן ! בשמן ויעק יין על האש רתעל מנח ותם רקורבנם לרועו ; לפני יהוה אלוהיו r נם בשעה שהשורות המשוחזרות א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי