שחזור העברית

משה גולדמאן תרגם את התרגום , את התרגום ללטינית ואת התרגום לגעז , לעברית מקראית , " - בעשור השני של המאה העשרים ואחת התרגום כרוך במשימה סבוכה יותר , שהרי יעו בידינו מה שלא היה לפני גולדמאן בשנות השלושים של המאה העשרים . ראשית , קטעי ספר היובלים שהתגלו במערות קומראן . שנית , החיבורים האתרים שהתגלו במערות קומראן . כאמור , הגילוי הראשון חשוב ביותר . דא עקא , כפי שראינו מצויות רק פיסות ורוב רובו של הספר לא השתמר . למטרת השחזור יש להיעזר אפוא בתגלית השנייה , במגילות קומראן ובמידע שהן מעניקות על העברית של ימי הבית השני . כאן יש לדייק ולהבהיר , ' לשרן מגילות קומראן היא יצירה של החוקרים ששקדו ועמלו לזקק את המאפיינים הייחודיים בעברית של המגילות שנמצאו במערות בהשוואה למקרא מחד גיסא ובהשוואה לספרות חז " ל מאידך גיסא . : ' 4 יש להודות שעדיין ניטש ויכוח האם לשון מגילות קומראן היא הלשון שהייתה שגורה בפי הכוהנים הירושלמים בימי הבית השני או לשון ארכאית מלאכותית . " אני אכריע שאיך צורך להכריע לאור הדיון ההיסטורי וההלכתי לעיל , שממנו עולה שהעדה הפורשת היא קבוצת משנה של מעמד הכהונה בירושלים בימי הבית הש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי