פרקי ברית אברהם

בספר כראשית שני פרקים המספרים על ברית שכורת האל עם אברהם . בפרק טו מסופר על ברית הנכרתת בין הבתרים , ובפרק יז על ברית שמילת הערלה היא האות לה . 04 ו ברם אין הכתוב מבהיר מה היחס בין שתי הבריתות . פרקי הבריתות נשמרים ביובלים ויש בהם הבהרה בדבר מהות הברית הנכרתת . בפרק יד , המעבד את פרק טו בבראשית . אברהם וזרעו מקבלים עליהם את הנדרש מברית נח , הברית שנכרתה עם האנושות לאחר המבול , כדי להכניס מסר זה בפרק המקראי המחבר מוסיף פרטים . הוא מספר על בניית מזבח , מזבח שאיבו בפרק טו בבראשית אלא בפרק קודם [ בראשית יג . ( 16 הוא מציין שאברהם בחן את דם החיות הנשחטות על המזבח ( יד רו ) וזבח את חלקי הבהמה עם סיום הטקס ( יד . ( 19 ועוד , המחבר ממקם את הברית בתאריך הנכון , חג השבועות ( יד . ( 10 התוספות האלה מייצבות את הפרק עם ייחוד משלו , ייחוד שהוא חלק מהפתרון לקושי שמציב ההקשר הרחב : שני פרקים קרובים שבהם נכרתת ברית דומה . ואולם התוספות אינן אחוזות בכתוב . אין הן סותרות את הנאמר במקרא , אולם אין הן נחוצות מבחינת הפרק עצמו . בפרק טו , המעבד את פרק יז בבראשית , נכרתת ברית אחרת שנסמך לה אות אחר , אות מילת ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי