ספר היובלים והפילוסופיה היהודית־ההלניסטית

העניין שמגלה בעל היובלים בציותה של ההיסטוריה להלכה יש בו כדי ללמד על מיליה איבטלקטואלי שבו מושמעת הטענה שיש חוקים אוניברסליים ועולם המציית להם . ואבן טענה זר מוכרת מהפילוסופיה היוונית ההלניסטית ועוד יותר מהפילוסופיה היהודיתי ההלניסטית שאימצה רעיונות של הפילוסופיה ההלניסטית וביקשה לשלבם ברעיונות המקרא . ביצירה היהודית הפילוסופית מובעת האמונה במערכת רעיונות , ישות שכלית שהתקיימה בטרם הבריאה וששוקעה בקוסמוס עם בריאתו . כינויה חכמה או לוגוס . פיתוח תפקידה של ישות זו ( הגלומה כבר בדמות החכמה המוזכרת במשלי ) הואץ בשל ההתוודעות לתורת הסטואה ולעבודתם של תלמידי האסכולה האפלטונית , ' החכמה נבראה - וביתר דיוק . הלוגוס נברא - בידי האל לפבי בריאת העולם , 72 נעזרתי כאן בניחוחה עול שטיין , מימרה , עם ' , 42 73 העל , יהדות רהלניזם , עמי 168 ( בדיון על אודות rcrfwj . 74 קולינס , וזכםה יהודית , עמ ' . 193 - 196 75 וינסטון , חכמת שלמה , עמ י ; 34 - 33 בירנבאום , פילון . עמי , 21 - 20 וביבליוגרפיה בהערה 47 וההגדרה המדויקת של הפילוסופיה של פילון אינה השובה לענייננו } . ואחר כך שוקע בקוסמוס , שעה שזה cctnf...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי