'חיבור חלוקת הארץ'

עכו סיום תיאור חלוקת העולם בין בני נח , מחבר ספר היובלים מתוח על שבועה וחרס שהטילו בני נח ביניהם לבל יפלשו איש לחלקת רעהו ( , 115 - 14 ט אתר כך , בפרק י , מסופר על מגדל בבל שהריסחו גרמה לפיזורם של העמים בתבל . על פי מה שהוקצה להם בפרקים ח - ט . הספר ממשיך ומספר על כנען שפלש לארץ ישראל תוך הפרה בוטה של השבועה שנשבעו בכי נח לא לפלוש איש לחלקו של רעהו ( סוף פרק י , על כך ראו עוד להלן ) , ואחר כך מתאר את הליכתה של האנושות מדתי אל דחי ; ' וביובל זה החלו בני נח להלחם ולשבות שבי , ולהרוג איש את אחיו , ולשפוך דם אדם על הארץ , ולאכול דם , ולבכות ערים בצורות ומגדל וחומה , ולנשא איש על עם , ולהקים מלוכה ראשונה , ולצאת למלחמה , גוי נגד גרי , ועמים נגד עמים , 43 דיון מפורט אצל ודמן , ספד היובלים , עמ י . 154 - 135 ועיר נגד עיר , ולהרע לכול , ולתפוש כלי מלתמה וללמד את בניהם קרב . ויחלו לשבות עיר לעיר ולמוכרה לעבדים ולשפחות ' ( יא . [ 2 נראה שרנוספות אלה אף הן בהשפעת חיבור קדום . חיבור זה אינו בידינו , אולם נוכל לשחזרו לאור הדמיון בין ספר היובלים לבין ספר יהודי הלניסטי , השפר השלישי של חזיונות הסבילו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי