המגילה החיצונית לבראשית

דמיון רב ביותר יש בין ספר היובלים לביו המגילה החיצונית לבראשית , מגילה שהתגלתה במערה מספר ו בקומראן ובה מונולוגים של חנוך . בח ואברהם . " בעיין לדוגמה בתיאור המופיע הר במגילה הן בספר היובלים , שהוא פיתוח של הפסוקים בבראשית המספרים על נטיעת הכרם לאחר המבול ( בראשית ט 0 ב - ר ; 2 במגילה הדובר הוא כה ) : ספר היובלים פרק ז ( 7 } זביזבל הזה , בשבוע השביעי בשנה הראשגגה בר , נטע נות כרם בהר אשר עליו נחה התבה , אשר שבלו לובה מהרי אררט . ויעש פרי כשנה הרביעית וישמור את פריו ויבצרו אותו בשנה ההיא בחודש השביעי . ( 1 ] ויעש ממנו יין וישימהו בכלי וישמרהו עד השנה החמישית , עד היום הראשון באוזד בחודש הראשון . ( 3 ) ויעש יום חג זה בשמחה . ריעש עולה לאלוהים פר אחד איל אחד גבשיס בני שנה שבעה וגדי אחד לכפר בו בעדו ובעד בניו , ( 4 ) ריעש את הגדי בראשןנה רישם מדמן על קרנות המזבח אשר עשה . ןאת כול החלב העלה על המזבח אשר שם עשה את העולה , ואת הפר ואת האיל ואת הכבערים . ייעל את כרל בשרם על המזבח . ( 5 } ויערם את כול מנחתם בלולה בשמן עליו ואז הזה יין על האש אשר היתה על המזבת בראשוגה , וישס קטורת על המזבח ויעל ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי