כז. זוטות

tn " פעולות הדיבור " בתלמוד הפילוסוף ב ' ון אוסטין ( John L . Austin ) פחח אופקים חדשים לבלשכרת כאשר הפנה את תשומת לבם של החוקרים לכך שאמירת משפטים היא למעשה עשייה . חדבר בולט במיוחד לגבי משפטים אחדים ן האיש העומד תחת החופה ואומר לאישה שעל ידו " הרי את מקודשת לי " אינו מתאר מצב 1 דברים שבעולם , אלא על ידי דיבורו עושה אישה זו לאשתו . תכונה זו של דינור להיות מעשה באה לידי ביטוי בדברי חכמי התלמוד , כלל בהלכה הוא שהעובר על מצוות " לא תעשה " , כלומר העובר איסור ( כגון האוכל בשר של בהמה טמאה ) לוקה ן אולם כלל שני אומר שלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו . למשל , אס אדם שמר שנאה בלבו על חברו ועבר בזה על לאו של " לא תטור " ( ויקרא יט , יח ) - אינו לוקה על כך , כי אין בזה עשיית מעשה , כמו כן אם עבר על האיסור שאסרה התורה " השמר לך פן תעזב את תלוי כל ימיך על אדמתך " ( דברים יב , יט ) , ולא שיתף אותו במשתה החג שלן , אינו לוקה , כי לא עשה כל מעשה . אמרו בגמרא ; " כל לא תעשה שבתורה , עשה בו מעשה - לוקה , לא עשה בו מעשה - פטור ; חוץ מנשבע ומימר ומקלל חברו בשם , אף על פי שלא עשה מעשה - חייב " ( תמורה ג ע...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית