כב. "חיבה יתרה נודעת"

הדברים האלה מוקדשים לזכרו של ד " ר מנחם מורשת ןז ! ? והם מעין הדברים שהוטמעו כערב עיוו לשמו באוניברסיטת בר אילו ביום ו ' בטבת תש ' ץ . הביטוי " חיבה יתרה נודעת לפלוני מאלמוני " שכיח בספרות העברית של הדורות האחרוכים בהוראה ' אלמוני חיבב את פלוני חיבה יתרה ' . זהו צירוף כבול אשר מובנו אינו מתברר מפשוטן של המילים , כי לשם כך היה מתבקש פועל אחר - ואמנם מה עניין " ידיעה " לכאן * אם באנו לחפש את מוצא הביטוי במקורות לשוננו , אין אנו מבלים אלא מקום אחד ויחיד - הוא המשנה שבמסכת אבות , האומרת ( אני מביא את לשונה לפי דפוס וילנה והדפוסים הנובעים ממנו ); ? הוא > רבי עקיבא < היה אומר חביב ארס שנברא בצלם ; חיבה יתרה נודעת לו שנברא כצלם , שנאמר " בצלם אלקים עשה את האדם ' > בראשית ט , ו < . חב > בין ישראל שנקראו בנים למקום חיבה יתרה נודעת להם שנקראו ^ בנים למקום , שנאמר '' בנים אתם לה ' אלקיכם " > דברים יד , א < . חביבין ישראל שמתן להם כלי חמדה חיבה יתרה נודעת להם שניתן ^ לתם כלי חמדה שבו נברא העולם , שנאמר " כי לקח טוב נתתי לכס תורתי אל תעזובו " > משלי ד , ב < ( אבות ב , יד ) . וכך ביאר הרמב "ם אמר כ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית