יא. תהליכים ומגמות בסמנטיקה של העברית החדשה

, 1 מלשון הקח ש ללשון חול 1 . 0 התופעה הכללית השולטת כסמנטיקה של העברית הישראלית היא התאמת התכנים של המילים העבריות לאלו של מילים מקבילות בלשונות 1 אירופה ; לא אעסוק בתהליך זה , כי תיאר אותו לפרטיו חיים רוזן בפרק הרביעי של ספת , Contemporary Hebrew ואין בדעתי לטחון קמח טחון . רוזן אף תגדיר אותו באחד מניסוחיו " טביעת דפוסים סמנטיים אירופיים על גבי 2 יחידות לקסיקליות מורשות " . אנו נייחד את דיוננו לשתי תופעות לוואי בהתפתחות הסמנטית של לשוננו < האחת היא הפיכתה מי ' לשון קודש " ל 'ילשון חול " , הפיכה הנכללת כתהליך הכללי הנזכר , כי לשונות אירופה "לשונות חול " הן ; האחרת היא השפעתה של לשון ימינו על דרך ההבנה שאנו מכינים את התעודות הקלסיות , כלומר הקריאה החדשה שבה בני דורנו קוראים את המקורות , 1 . 1 לרגל שמחה בבית של אחד מידידינו אנו רגילים להביע לפניו את רגשות לבנו בביטוי מעין " ברכתי הנאמנה " , " בברכת כל טוב " , " ברכותינו הלבביות" וכדומה , אולם העיון כמקורות הלשון מראה לנו שאין בהם ברכה ישירה מאדם לחברו , אלא לעולם הברכה מופנית אל הי או באה מן ה ' . וכאשר אדם מברך את חכרו אינו אלא מתפלל א...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית