הערות לפרק שישי

1 גרייצר , התישבות עירונית , עמ ' . 65 - 63 2 גרינברג , אנטומיה , עמ ' . 47 - 46 3 ביוליטון , ג ( כ " ז באייר תרצ " ה , 30 במאי , ( 1936 אפא " י , מכל , 62 תיק ; 8 ביוליטון , ה ( י "ג בסיוון תרצ " ה , 14 ביוני (; 1935 ביוליטון , ז ( כ " ה בסיוון תרצ " ה , 27 ביוני — ( 1935 אח " ח , מכל , 2 תיק . 2 4 ביוליטון , יד ( כ " ג באב תרצ " ה , 22 באוגוסט , ( 1935 אפא " י , מכל , 62 תיק . 8 5 פרוטוקול ישיבת הוועד הפועל של פא " י בארץ ישראל , י " ז באב תרצ " ה ( 16 באוגוסט , ( 1935 שם , מכל , 28 תיק . 7 6 ביוליטון , י " ד ( כ " ג באב תרצ " ה , 22 באוגוסט , ( 1935 שם , מכל , 62 תיק . 8 7 ביוליטון , ל " א ( כ ' בכסלו תרצ " ז , 4 בדצמבר (; 1936 ביוליטון , לה ( ט " ז בשבט תרצ " ז , 21 בינואר , ( 1937 שם , מכל , 62 תיק . 7 8 כיום קיבוץ דברת , וראו מיכאלי , יישובים , עמ ' . 158 - 153 9 ארד , ההתיישבות , עמ ' . 28 10 שלם , אפשר , עמ ' . 56 11 יהב , מחנה ישראל , עמ ' . 71 12 מיכאלי , יישובים , עמ ' . 157 13 שם , עמ ' . 158 - 157 14 לדוגמה : מהמחלקה להתיישבות חקלאית לעו " ד מ ' זליגמן , י " ח באייר תרצ " ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי