הערות לפרק רביעי

1 הדיון על הפועל המזרחי ולא על המזרחי מאחר שלא נמצא כל חומר העשוי להעיד על קשר בין פא " י למזרחי . 2 להרחבה על הגדרתה והקמתה של הרבנות הראשית ראו : פרידמן , חברה , עמ ' ; 128 - 110 מורגנשטרן , הקמת ; כ " ץ , הרקע . 3 מלנדוי ליעקב רוזנהיים בפרנקפורט , ד ' באלול תרצ " ג ( 26 באוגוסט , ( 1933 אפא " י , מכל , 33 תיק . 7 4 קפלן , עמרם , עמ ' . 122 - 121 5 מברויאר ליעקב רוזנהיים , י ' באדר תרצ " ד ( 25 בפברואר , ( 1934 אפא " י , מכל , 33 תיק . 7 6 ברויאר , דברים לזכרו , עמ ' . 187 - 184 המקור פורסם בגרמנית בכתב העת נחלת צבי , חוברת 5 ( תרצ " ה ) , התרגום העברי פורסם לראשונה בכתב העת המעין , חוברת כו גיליון א ( תשמ " ו ) , ושוב בספר ' יצחק ברויאר : עיונים במשנתו ' , שהופיע בעקבות יום עיון שהתקיים באוניברסיטת באר שבע , לציון מאה שנה להולדתו , כ " ז בטבת תשמ " ה . הציטוטים מתוך הפרסום האחרון . הנוסח המלא בנספח א ' . 7 שם . 8 לדוגמה : לוי , היסטוריה , עמ ' ; 314 הורביץ , גלות וגאולה , עמ ' . 386 - 379 9 שם , עמ ' . 380 - 379 10 לוי , היסטוריה , עמ ' . 314 11 לדוגמה , מהרב יעקב חנוך סנקביץ ליעקב ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי