הערות לפרק ראשון

1 שלב זה בהתגבשות פא " י לא נחקר באופן מסודר ובארכיון פא " י לא נשתמרו כמעט מסמכי מקור מאותה תקופה . עם זאת ניתן לדלות על כך מידע בהערות שבכמה מחקרים : שלם , אפשר , עמ ' ; 66 - 51 הערות שוליים אצל פרידמן , חברה , עמ ' ; 136 פונד , פירוד , עמ ' . 81 - 79 בתקופה זו נעשה גם ניסיון ההתיישבות הראשון של אגודת ישראל בארץ ישראל , מחנה ישראל , ניסיון שכשל והעיב על פעילות פועלי אגודת ישראל במשך כמה עשורים , וראו דיון בהשלכות פרשה זו בפרק השישי בספר זה , עמ ' . 122 – 117 וכן ראו : ארד , ההתיישבות ; מכתבים אחדים ממחנה ישראל ואליו , ארכיון לבון , . IV – 429 – 1 – A , IV – 429 – 1 2 סורסקי , תחנות , עמ ' . 14 3 עוד על רוזנהיים ראו פונד , פירוד , עמ ' . 30 - 19 4 סורסקי , תחנות , עמ ' ; 16 אטינגר , תולדות , עמ ' ; 190 בקון , פוליטיקה , עמ ' . 46 - 37 5 רוזנהיים , כתבים , עמ ' קא . 6 שם , עמ ' קה . 7 רוזנהיים , זיכרונות , עמ ' קסו ; סורסקי , תחנות , עמ ' . 19 8 להתפתחות המושג ' דעת תורה ' במסגרת אגודת ישראל ראו בקון , פוליטיקה , עמ ' . 55 - 50 9 סורסקי , תחנות , עמ ' . 17 10 רוזנהיים , כתבים , עמ ' קה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי