הערות למבוא

1 להרחבה ודיון ראו : קניאל , מונחים , עמ ' ; 19 - 3 ברטל , יישוב , עמ ' ; 19 - 3 שלמון , דת , עמ' ; 175 - 173 פרידמן , חברה , עמ ' ; 3 - 1 הנ " ל , במשבר , עמ ' ; 51 - 1 קפלן , היבדלות , עמ ' . 5 - 4 2 קניאל , המשך , עמ ' . 34 - 25 3 שלמון , דת , עמ ' . 174 - 173 4 קפלן , היבדלות , עמ ' . 182 5 להרחבה ראה : קניאל , המשך , פרק חמישי . וכן שם עמ ' . 219 - 217 6 חקר חברת הפועלים , שהייתה קבוצת הרוב ביישוב , רחב ביותר . ראו למשל שני כרכים שליקטו , ערכו וכתבו יוסף גורני ויצחק גרינברג על תנועת העבודה הישראלית , ובהם מאמרים ראשוניים ומחקרים מראשית הרעיון והאידאולוגיה בסוף המאה ה 19 - ועד המעבר מיישוב למדינה — גורני וגרינברג , תנועת . 7 ראו למשל רביצקי , הקץ ; שביד , תולדות ; שלמון , דת . 8 ראו למשל : שיף , מסורת ; אריאן , פוליטיקה , עמ ' . 160 - 147 9 ראו למשל : פונד , פירוד ; בקון , פוליטיקה ; מאהלה , אורתודוקסיה . 10 פרקים המוקדשים לפא " י מופיעים במחקרים אודות אגודת ישראל , לדוגמה : כהנר ואחרים , החרדים ; פרידמן , חברה ; פונד , פרוד ; בקון , פוליטיקה ; שלם , עת לעשות ; מאהלה , אורתודוקסיה ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי