תוכן העניינים

סיכום ומסקנות 159 תל אביב : מרחב גאוגרפי - תרבותי 160 תקנון פא " י : שיקוף הניגודים הפנימיים 162 מנהיגות ? 164 הזהות האגודאית של פא " י 165 הזהות הציונית של פא " י 167 האמנם ישוב ישן ו ' ישוב חדש ' ? 169 נספחים 171 נספח א 171 נספח ב 179 נספח ג 183 הערות 185 הערות למבוא 185 הערות לפרק ראשון 185 הערות לפרק שני 189 הערות לפרק שלישי 195 הערות לפרק רביעי 199 הערות לפרק חמישי 202 הערות לפרק שישי 205 הערות לפרק שביעי 210 הערות לסיכום 213 קיצורים ביבליוגרפיים 215 מקורות האיורים 225 מפתחות 226 פתח דבר 11 מבוא 15 פרק ראשון : המרחב התרבותי , הדתי , החברתי והפנים - תנועתי להקמת פועלי אגודת ישראל בארץישראל 19 ראשיתה של אגודת ישראל 20 ראשיתה של פא " י פולין והיסודות האידאולוגיים שלה 23  אל הספר
יד יצחק בן-צבי