הערת שוליים לפואמה הפדגוגית

אחרי שׁאמּא שׁל ש ' ספּרה שׁבּנ הּ נשׁפּ ךְ על דּלפּק בּר ליד היּם בּתל אביב , החליטה ה יּ וֹעצת להזהיר . היא מלּאה מבחנה אחת בּווֹדקה , את השּׁניּה בּמים ונתנה לשׁתּי תּ וֹלעים לצוּף שׁם . הרא שׁ וֹנה מתה אחרי כּמּה דּקּוֹת , והשּׁניּה המשׁיכה לשׂחוֹת . כּשׁשּׁאלה מה המּסקנה , ענה ש ' שׁבּטנם שׁל שׁ וֹתי ה וּ וֹדקה ריקה מ תּ וֹלעים . אחרי שׁי ' ש ֹם צפרדּע בּמגרת השּׁלחן שׁל ה מּ וֹרה לספרוּת , הפסיק וּ לספּר אגּדוֹת על נסיכים מכשּׁפים . אחרי שׁס ' החבּיאה בּתח תּ וֹניה פּתקים עם ספּוּר יחס הּ שׁל אנטיגוֹנה להימוֹן , לֹא הר שׁוּ לבּנוֹת לשׁבת בּבּחינוֹת בּמכנסים קצרים . אחרי שׁנים ש ' מוֹכר דּלק בּתּחנה שׁאביו הקים , וּמחלּק ע תּ וֹן למי שׁמּמלּא בּיוֹתר משּׁמוֹנים שׁקלים . י ' תּ וֹפר שׂמלוֹת כּלּה , ס ' התחתּנה עם היּלד הכי טוֹב בּכּתּה , ואני משׁער שׁתּח תּ וֹניה ריקים מפּתקים יוניּים . ה וֹ תּלמידים , סרגּלי פּלסטיק בּקלמרי בּד , עפרוֹנוֹת מכרסמי רא שׁ וכתמי חלוּדה על רגלי מחוּגה , אני עדין מוֹדד את עבי המּלּים שׁאתּם כּוֹלאים בּלבבוֹת מקשׁקשׁים על הסּנטימטרים היּרקּים בּשׁלחן בּי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ