פרק שני חינוך לכבוד האדם ולאחריות אישית

מבוא אחת מהנחות היסוד המרכזיות והחשובות ביותר , המעוגנות בכל תפישה דמוקרטית היא ההנחה הקובעת שאין לנו חזקה על החיים הטובים . אין אנו מכירים מומחים מוסריים לתכניות מפורטות בדבר החיים הטובים עבור בני האדם . הסמכות היחידה בנוגע לחיים הטובים היא האדם עצמו . בספרה " מעבר לעריצות " כותבת פט וויט בקשר לכך : " כאשר אנו טוענים שדמוקרטיה מושתתת על העקרונות התואמים של חופש ושל צדק , הרי הגלום בניסוח יסודי ( basic ) זה הוא , שלכל אדם חייבת להיות אפשרות לנטילת חלק שווה בשימוש בכוח או בשליטה בו , באופן ששום תפישה של החיים הטובים לא תכפה על האדם באופן שרירותי ולא יהיה אף אדם חשוף להתערבות שרירותית . " ( וויט , . ( 9 : 1983 מכאן יוצא שלכל אדם חייבת להיות שמורה הזכות לבחור ולהחליט לגבי הערכים ולגבי האידיאלים המרכזיים שינחוהו בחייו . זה תמציתם של הערכים " כבוד האדם " ו " אחריות אישית " ועיקרם . בית ספר , בחברה דמוקרטית , שדוגל בקיומם של ערכים אלה יידאג אפוא לחינוכם ולטיפוחם של תלמידים המסוגלים לבחירה , להערכה ולשיקול דעת רפלקטיבי בנוגע לערכי חיים ואידיאלים שונים , שינחו אותם בחייהם ; הוא יקפיד לתרום לחי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ