תוכן העניינים

תודות . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ישראלברכוכב : ויהדולורוזה . 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . הקדמה : ישליחלום 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרקראשון : חינוךלהערכהבמקוםחינוךלערכים 17 . . . . . . . . . פרקשני : חינוךלכבודהאדםולאחריותאישית . 37 . . . . . . . . . . פרקשלישי : דלדולהשלהרציונליותבחינוך . 47 . . . . . . . . . . . פרק רביעי : חינוך לתודעה של חירות 59 . . . . . . . . . . . . . . . פרק חמישי : שיח דיאלוגי בין מורים לתלמידים 69 . . . . . . . . . . פרק שישי : למידה שיתופית 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק שביעי : משמעת או משמעות 97 . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק שמיני : אישיות המורה היא הקובעת . 105 . . . . . . . . . . . . . פרק תשיעי : הכשרתם של מורים ראויים 113 . . . . . . . . . . . . . . סיכום : בזכות בתי ספר חלופיים 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . מכתב לתלמידים 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רוני סומק : הערת שוליים לפואמה פדגוגית . 139 . . . . . . . . . . . . בי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ