מפתח מאמרים

( ההפניה היא לעמוד ולהערת השוליים ( בסוגריים )) מאמרים בעברית ( לפי שם משפחה ) א אגרנט " הצעת חלק כללי לחוק עונשין חדש ודברי הסבר " משפטים י 40 ) 33 ( 1980 ) 203 ) שחר אלדר " ארבע תהיות בעקבות השוואת העונש בגין הניסיון לעונש שבצד העבירה המושלמת " מגמות בפלילים – לאחר עשור לתיקון 39 לחוק העונשין ( אלי לדרמן , קרן שפירא אטינגר ושי לביא עורכים , 52 ) 38 , ( 26 ) 27 ( 2010 ) דוד אנוך " על פסק הדין של בית הדין הצבאי בעניין חמשת הסרבנים " משפט וממשל ח 51 ) 107 ( 2005 ) 701 ) אהרן אנקר " דין האנוס לעבור עבירה מסוג ' ייהרג ובל יעבור ' בפסיקת הרמב " ם " מחקרי משפט טו 6 ) 222 ( 1999 ) 197 ) ארנסט לבנה " חזרה מעבירה או מניסיון פלילי ( ' תשובה פעילה ' ) משפטים ד 182 ) 146 ( 1972 ) 105 ) ב דן ביין " הערות לעבירת הניסיון לאור תיקון 39 לחוק העונשין " המשפט ג 172 ) 144 ( 1996 ) 297 ) מיכאל ד ' בירנהק " הנדסה חוקתית : המתודולוגיה של בית המשפט העליון בהכרעות ערכיות " מחקרי משפט יט 125 ) 196 ( 2003 ) 581 ) ג מרים גור אריה " הצעת חוק העונשין ( חלק מקדמי וחלק כללי ) התשנ " ב – 1992 ( הצעות חוק , 2098 מיום ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור