מפתח פסיקה

( ההפניה היא לעמוד ולהערת השוליים ( בסוגריים )) פסיקה ישראלית ( שמות הצדדים , אות ראשונה של הצד ) פסקי דין של בית המשפט העליון ( לפי שמות הצדדים ) א אבו רביעה נ ' היועץ המשפטי , ע " פ , 291 / 62 פ " ד יז 87 ) 53 ( 1963 ) 2913 ) אזואלוס נ ' מדינת ישראל , דנ " פ , 3371 / 98 פ " ד נד ( 128 ) 131 ( 2000 ) 502 ( 4 ) אילוז ואליאס נ ' מדינת ישראל , ע " פ , 552 / 68 פ " ד כג ( 125 ) 130 ( 1969 ) 377 ( 1 ) אלבה נ ' מדינת ישראל , ע " פ , 2831 / 95 פ " ד נ ( , 36 , ( 31 (–) 30 ) 28 , ( 27 ) 27 ( 1996 ) 221 ( 5 3 ) 96 , ( 55 ) 39 , ( 47 ) 36 ) אלגד נ ' מדינת ישראל , רע " פ , 7153 / 99 פ " ד נה ( 46 , ( 68 ) 44 , 44 , ( 7 ) 20 ( 2001 ) 729 ( 5 אלייאבייב נ ' מדינת ישראל , ע " פ , 759 / 97 פ " ד נה ( 120 ) 130 ( 2001 ) 459 ( 3 ) אסקין נ ' מדינת ישראל , ע " פ , 8469 / 99 פ " ד נה ( 31 ) 101 ( 2001 ) 65 ( 2 ) ב בורוכוב נ ' יפת , ע " פ , 677 / 83 פ " ד לט ( 51 ) 37 ( 1985 ) 205 ( 3 ) ביטון נ ' מדינת ישראל , דנ " פ , 1042 / 04 פ " ד סא ( 120 ) 130 ( 2006 ) 646 ( 3 ) ביטון נ ' מדינת ישראל , ע " פ , 2325 /...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור