1. הטיעון שהתועלתנות מצדיקה את כלל אי-הרלבנטיות

ניתן לפתח טיעון תועלתני שיצדיק את תזת אי - הרלבנטיות של המניע על ידי כך שיראה כי במשקפיים תועלתניות לא ראוי שהמניע יהיה רלבנטי לאחריות הפלילית . כך הבין בינדר את דבריו של בנתם , ולפיהם טווה את מהלך הטיעון הבא . 46 לדיון קלסי בן זמננו בפילוסופיית המוסר התועלתנית ראו J . J . C . MARTS & ERNARDB ILLIAMSW , ( . TILITARIANISMU , ORF AND GAINSTA ( 1973 47 למשל היחס האופטימלי שבין חומרת הסנקציה לסבירות הטלתה ; השוואת האיכויות הכלכליות של עונש הכליאה לעומת הטלת קנסות ; טיעונים כלכליים בנוגע להקצאת משאבים באכיפת החוק ; ניתוח כלכלי של הפרוצדורה הפלילית ; האפקטים המרתיעים והמונעים של ענישה פלילית אפשרית ( לרבות עונש המוות ) . ראו סקירה אצל Richard A . Posner , An Economic Theory of Criminal Law , 85 OLC L . EVR . ( . 1193 ( 1985 48 שם , בעמ ' . 1195 – 1194 ראו גם אלון הראל " יעילות וצדק במשפט הפלילי " משפטים כב 502 , 499 ( . ( 1993 49 ראו ( . Guyora Binder , The Rhetoric of Motive and Intent , 6 UFFB . RIMC . L . EVR . 1 , 28 – 32 ( 2002 50 עיון בכתבי בנתם מעלה ספק אם אכן , כפי שסבר בינדר , גרס ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור