3. פטור עקב חרטה בניסיון

תת - פרק זה יעסוק בדוקטרינה המעניקה פטור מוחלט מאחריות פלילית לעושה שחרג מגבולות ההכנה ונכנס לתחום הניסיון הפלילי , אך חדל ממעשהו בטרם התגבשה העבירה המושלמת . השאלה שתיבחן היא אם דוקטרינה כללית זו של המשפט הפלילי המהותי מתחשבת מטבעה במניע צופה פני עבר . להלן נראה כי בכל הקשור למשפט הישראלי יש לענות על השאלה הזאת בחיוב .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור