I הגישה המכנית לרגשות והגישה המעריכה להם

כאמור , קהן ונוסבאום הציעו תיאוריה שמסבירה את התשתית התיאורטית להערכה המשפטית של תוכן הרגשות . הם הראו כי המשפט הפלילי , כבר כיום , מיישם גם את הגישה המעריכה לרגשות , ולא רק את הגישה המכנית . הבנת ההבחנה בין שתי הגישות חיונית לכל גזרה של המשפט הפלילי שבה יש רלבנטיות למניע צופה פני עבר . נוח להציג אותה דווקא בדיון בהגנת הקנטור , כי בדוקטרינה זו העימות בין הגישה המכנית לגישה המעריכה הוא חזיתי . הגישה המכנית מאפיינת רגשות כדחפים וכוחות שעשויים להביא את האדם לידי פעולה . על פי תפיסה זו , הרגשות אינם מיישמים או כוללים מחשבות או הערכות כלשהן בקשר לעולם . מדובר Finbarr McAuley , Anticipating the Past : The Defence of Provocation in Irish Law , 50 MLR 133 137 ( . ( 1987 . Andrew Ashworth , The Doctrine of Provocation , 35 AMC . L . J . 292 ( 1976 ) 138 . Joshua Dressler , Provocation : Partial Justification or Partial Excuse ? , 51 MLR 467 ( 1988 ) 139 Dan Kahan & Martha C . Nussbaum , Two Conceptions of Emotion in Criminal Law , 96 OLUMC . L . 140 ( . EVR . 269 ( 1996 141 לתובנה דומה ראו Vict...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור