8. סמכות שיפוט אקס-טריטוריאלית

אעבור עתה לדוקטרינה האחרונה שתיבחן בחלק הראשון של הפרק השלישי , והיא עוסקת ברכישת סמכות שיפוט אקס - טריטוריאלית לדון בעבירות חוץ כאשר המבצע בחר את הקרבן הישראלי או היהודי " באשר הוא כזה " . חשוב לשים לב שבחינת נכונותו התיאורית של כלל אי - הרלבנטיות של המניע באספקלריה של כללי סמכות השיפוט היא מיוחדת מכמה בחינות . ראו גם David Enoch , Some Objections to Conscientious Objection and Civil Disobedience Refuted , ( ; 36 SRI . L . EVR . 227 ( 2002 דוד אנוך " על פסק הדין של בית הדין הצבאי בעניין חמשת הסרבנים" משפט וממשל ח . ( 2005 ) 701 אנוך העיר כי איננו בטוח מה תהיה התוצאה במקרים אחרים של היקבעות יתר , אך תמך במסקנת הזיכוי בהיקבעות יתר במקרים של מרי אזרחי וסרבנות מצפון ( ראו ה " ש 21 למאמרו באנגלית ) . כן ראו Avi Sagi & Ron Shapira , Civil Disobedience and Conscientious Objection , 36 SRI . L . EVR . 181 ( 2002 ;) Rejoinder : Civil Disobedience and Conscientious Objection , ( . 36 SRI . L . EVR . 255 . ( 2002 שגיא ושפירא הבהירו כי עמדתם נכונה בכל מקרה של היקבעות יתר , כאשר הטעם המוגן היה מזכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור