תוכן העניינים

הקדמה 13 ................................................................................................................... פרק ראשון : המושגים " כוונה " , " מטרה " ו " מניע " במשפט הפלילי הישראלי 19 .................. א . מבוא 19 .......................................................................................................................... ב . ההבחנה הבסיסית בין מניע למטרה ................................................................................ 21 ג . היישום המוטעה של ההבחנה בין מניע למטרה ................................................................ 23 ד . הסיבה ליישום המוטעה 24 ................................................................................................ ה . הזהות שבין כוונה למטרה כרכיבים נפשיים ..................................................................... 28 ו . ההבחנה בין כוונה למטרה על סמך תיאוריית שני הצירים ................................................. 30 ז . הטעות האמפירית של מנסחי תיקון 34 ....................................  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

נבו הוצאה לאור