טבלה -.2 התפלגות דרכי הגזירה במדגם ממילון ומטקסטים רצופים ובמילים המחודשות בהם