קביעות תקן בלשון - חדשים גם ישנים

למדרש רבה : מקןח . ואולם כמה יפה עולה מדרש זה כשהוא דורש " כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו - אל תעזבו את המקח שנתתי לכם " . ויש לזכור ששמות רבה בחלקו זה , השני , מעשה עריכתו לא לפני המאה התשיעית , כלומר סמוך לזמן שממנו מתחילות להגיע אלינו עדויות להגיית מקח בפיותיהם של ישראל ( וראה מה שהובא לעיל מדבריו של ר ' יוסף קמחי ) . סיכום שלוש מילים נידונו כאן - כל אחת הן מצד עצמה ותולדות צורותיה בלשון והן מצד מקומה בתולדות תקנת הלשון . שלוש מילים אלו מייצגות כל אחת דרך אחרת : ' שאהד , - מעשה תיקון דווקני בלשון התפילה שעלה בימי הביניים המאוחרים והגיע אל סידורו של המדקדק ר ' שבתי סופר . משם הוא ממשיך את דרכו אל סידורים וחיבורים של שאר מהדירי סידורים מדוקדקים כר ' עזריאל ור ' אליה מווילנה , זלמן הענא , יצחק סטנוב , וולף היידנהיים ויצחק זליגמן בער - כולם סידורים שהשפיעו רבות על דמותם של סידורי התפילה האשכנזיים . כן נקטו תיקון זה וציינו לו רושמי המנהגים ופוסקי ההלכה החשובים שבאשכנז , ואף מכוחם הריהו עומד עד היום בסידורי התפילה האשכנזיים . ואף על פי כן לא הפך לנחלת הכלל , וכמעט שלא נמצא מי שמשגיח ב...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית