מתי נולדה העברית החדשה ?

עוזי אורנן המאורע האמתי שלכבודו נתכנסנו הוא ציון חמישים שנה לכינונה של האקדמיה ללשון העברית . זהו טעם מספיק ומכובד לעריכת כינוס ללשון העברית . אבל אבות הכינוס לא הסתפקו בתאריך חשוב זה , אלא בהזדמנות זו ביקשו לקבוע קביעה חדשה - שכביכול מלאו מאתיים וחמישים שנה ללשון העברית החדשה , וזאת בהסתמך על המילון ההיסטורי של האקדמיה . לא זה המועד המקובל עד כה . רוב העוסקים בשאלה מהו תאריך תחילת הלשון העברית החדשה אשר בפינו היום לא סברו כך . בדרך כלל מדובר על תחיית הלשון בשנות השמונים של המאה התשע עשרה . במאמר זה אנו עוסקים בשאלת תאריך ההתחלה . תולדות הספרות ותולדות הלשון לצורך בירור השאלה יש להבחין בין תולדות הלשון ובין תולדות הספרות . הגעגועים לימי קדם הביאו על אירופה את תקופת הרנסנס . העולם העתיק החל להיות מושא להתעניינותם של המשכילים , במיוחד הספרויות העתיקות שנכתבו בשפות הקלאסיות , והעברית הייתה אף היא שפה קלאסית , שפת "הברית הישנה " . העניין בעברית היה עניין בספר המקרא ולא בשפה העברית כשלעצמה . המדע שעניינו להבין שפות כדי לנסח כללי פרשנות לספרויות הכתובות בשפות האלה נקרא פילולוגיה , אבל עם גי...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית