תמונה 12.2 שמונה פעולות המאמץ מתוך: מ א מ ץ , מהדורה שנייה, 1973