תמונה 12.1 צלב המאמץ מתוך: מ א מ ץ , מהדורה שנייה, 1973