תמונה 0.2 איור של שלושת המישורים של התנועה מתוך כ ו ר י א ו ג ר פ י ה (,(1926 עמוד 23