Nvsbl: חציצה והלימה בין תנועה ותחושה

ראינו כיצד מערך הטרמפולינה – גוף מערפל את יזימת התנועה . כעת נחקור את הבעיה של הפיכת היווצרות התנועה לבלתי נראית – ב - – Nvsbl המעלה את שאלת המונחים הטובים ביותר לתיאור הגוף , התנועה והיחס ביניהם . המשימה של Nvsbl הייתה לשנות את הנתפסות ( perceptibility ) של התנועה – מנראות לתחושתיות קינסתטית ופרופריוצפטיבית . המבצעות מפתחות תחושות מתוך גופן , ומפיקות מהן תנועה שצורתה החיצונית כמעט אינה נראית , תנועה שהצופים יכולים לחוש ולחוות מבלי לראות כיצד היא מבוצעת . כפי שתיארנו בקצרה בפרק " ) 1 בעיות ורעיונות " ) , הבעיה הזו כרוכה בערעור על הלוגיקה של התנועה כמו גם על הנחות היסוד של הכוריאוגרפיה , כמו המבנה המרחבי –זמני של התנועה וזיהוי מערכת יחסים של סובייקט – אובייקט בין הגוף לתנועה שהוא מבצע . כעת נפרוט את האופן שבו זה נראה בחוויה של הצופה – נוכח ושל האופן שבו זה מובנה במופע . Nvsbl מתרחש בתהליך של תנועה איטית באופן קיצוני : ארבע מופיעות נודדות מארבע נקודות בשוליים החיצוניים ( ארבע הפינות ) של הבמה לעבר מרכזה ; הן עוברות חמישה מטרים וחצי בכשמונים דקות . המסלול שהן יוצרות הוא כה מסובך , והוא נמ...  אל הספר
הוצאת אסיה