It’s In The Air: גופים חלקיים, מכונות חלקיות

כפי שראינו ב - , SU דרך אחת ליצור ריבוי של גופים חלקיים היא לחלק מחדש את הגוף האנושי וליצור קומפוזיציה חדשה של חלקיו בתהליך היעשות גופים חלקיים לא – אנושיים ולא – מזוהים שונים ורבים , מבלי לייצב או לאחד את החלקים הללו לדמות אחת שהיא שלמה וטוטאלית בצורה ודימוי . דרך אחרת היא להכניס את הגוף האנושי לקומפוזיציה עם מכונה כך ששניהם יפעלו זה כלפי זה כמכונות וגופים חלקיים הטרוגניים , חלקים ניתנים לניתוק של גופים חלקיים , ומכונות של מכונות . החיבורים בין חלקי – הגופים והמכונות האלה מאשררים את מעמדם כאובייקטים חלקיים , לפי ההגדרה של דלז וגואטרי : אובייקטים חלקיים נגזרים ( preleves sur ) מאנשים גלובליים רק לכאורה ; למעשה הם מיוצרים כשהם נגזרים ( preleves sur ) מזרימה או מחומר היולי לא – אישי , שבו הם מייצרים מחדש קשר על – ידי התחברות לאובייקטים חלקיים אחרים . ( 46 : AO ) החיבורים האלה מייצרים מערכים ( agencements ) הטרוגניים של גופים חלקיים ומכונות כאובייקטים או סוכנים חלקיים , שהפרודוקטיביות שלהם תלויה בהרכבה של תהליך היצירה – דרך קוניונקציות ודיסיונקציות שונות בתנועה – אליהם , מבלי לגזור או לחת...  אל הספר
הוצאת אסיה