קיצורים

הקיצורים הבאים משמשים בטקסט ובהערות השוליים להתייחסות לעבודותיהם של ז ’ יל דלז , עמנואל קנט והנרי ברגסון ולשבעה מופעים . AO Deleuze , Gilles , and Gua tt ari , Felix ) 1983 ( . Anti - Oedipus : Capitalism and Schizophrenia . Trans . R . Hurley , M . Seem and H . R . Lane . Minneapolis , Minnesota : University of Minnesota Press . ATP Deleuze , Gilles , and Gua tt ari , Felix ) 1988 ( . A Th ousand Plateaus : Capitalism and Schizophrenia . Trans . B . Massumi . London and New York : Continuum . B Deleuze , Gilles ) 1991 b ( . Bergsonism . Trans . H . Tomlinson and B . Habberjam . New York : Zone Books . C 1 ›› ) 1986 ( . Cinema 1 : Movement - Image . Trans . H . Tomlinson and B . Habberjam . London : Th e Athlone Press . C 2 ›› ) 1989 ( . Cinema 2 : Th e Time - Image . Trans . H . Tomlinson and R . Galeta . London : Th e Athlone Press . CC ›› ) 1997 a ( . Essays Critical and Clinical . Trans . M . A . Greco , Minneapolis , Minnesota : University of Minnesota Press . CJ Kant , Immanuel )...  אל הספר
הוצאת אסיה