גרסאות ייצוגיות

גרסאות ייצוגיות מות בלעם 311 דוד – השוטה , הצרעה והעכביש 320 שני האחים ומקום המקדש 321 ראשיתו של הלל 322 ראשיתו של ר׳ אליעזר בן הורקנוס 322 מבחן החלום הנבחר 323 ר ' אמנון ממגנצא 325 אוצר תחת הגשר 326 החליל 327 מות בלעם גרסה ( 4 * ) זוהר , בלק , דף קצג ע״ב – קצה ע״א , סימן קסא - קפה ( ספרד , מאה 13 ) [ דף קצג עמוד ב ] א״ר אלעזר , בלעם חייבא מאן קטיל ליה והיך אקטיל , א״ר יצחק פנחס וסיעתיה קטלוהו דכתיב ( במדבר לא ) הרגו על חלליהם ותנינן בקרתא דמדין הוה עביד בחכמתא דחרשוי דטאסין באוירא הוא ומלכי מדין ואלמלא ציץ דקדושא וצלותא דפינחס דאפילו להון על קטילייא הה״ד [ הדא הוא דכתיב ] על חלליהם וכתיב ( יהושע יג ) ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בחרב . א״ל ר׳ אלעזר כל דא ידענא . אר״ש [ אמר ר׳ שמעון ] , אלעזר , כל מלוי דבלעם חייבא תקיפין אינון והא אוקמוה חברייא דכתיב ( דברים לד ) ולא קם נביא עוד בישראל כמשה , ואמרו בישראל לא קם אבל באו״ה [ באומות העולם ] קם ומנו בלעם , והא אוקימנא מלה , משה לית דכוותיה בכתרין עלאין , בלעם לית דכוותיה בכתרין תתאין , דא בסטרא דקדושה ודא בסטרא דשמאלא ואי כל דא הוה בידיה וכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן