ראשיתו של הלל

כהדגמה לדברי ר׳ יונתן במשנה באבות ד , ט . המשמעות הבסיסית של הסיפור בגרסת אברבנאל קרובה אפוא לזו של גרסת הנגיד . גרסת הבבלי הועתקה , מטבע הדברים , גם לאסופות של אגדות מן התלמוד שנערכו במאה השש עשרה : הגדות התלמוד ( , ( 18 * ועין יעקב ( , ( 19 * וכן היא מופיעה במאה השש עשרה בפרס , בכ״י מנצ׳סטר גסטר 82 המכיל קובצי סיפורים ( . ( 21 * כתב יד זה פורסם בידי משה גסטר בשלהי המאה התשע עשרה בכותרת ספר המעשיות ( . ( 38 * במאות הט״ז והי״ז בולטת נוכחותה של תימה זו בחיבורים עממיים בלשון יידיש . בולטות זו באה לידי ביטוי מיוחד בכ״י פריס , 589 המכיל שתי גרסאות שונות של הסיפור ( . ( 24 * , 23 * נראה כי עיצוב דמותו של הלל כאיש עמל פשוט ממעמד נמוך התאימה למסגרת הסיפור העממי , והרעיונות המובעים במסגרת זו עלו בקנה אחד עם מגמותיהם הדידקטיות של המחברים . בגרסאות אלה ניכרת נטייה לפופולריזציה , והן מתייחדות בפישוט עממי של הלשון . כך , למשל , הן רוויות בפניות נוסחאיות עממיות אל הקורא דוגמת ״ליבער הער גוט״ [ אלוהים אדון אהוב ] ( , ( 26 * , 23 * או ״ליבער ברודער״ [ אח אהוב ] ( 26 * , 24 * ) וכן ״גוט בוייאר״ [ אש ט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן