תצלום :5 צעירים פצועים בבית החולים בפרק 'בגלל מי?'. יוסי )יוסי ספירר, במיטה( ויואב )שמואל בילו, בכיסא הגלגלים(