תרשים .16 מדדי Z של שיעורי פריון כולל בישראל, יהודים וערבים, 1998-1949