תרשים .14 מדדי Z של אחוזי אבטלה ומדדי ג'יני למועסקים עירוניים בישראל, 1998-1949