תרשים .11 אוכלוסייה לפי גיל וקבוצה אתנית־דתית עיקרית, ישראל, *1990-1950