תרשים .10 אוכלוסייה לפי יבשת הלידה ויבשת לידת האב, ישראל, *1995-1948