לוח .4 הגירה פנימית בין מחוזות באוכלוסייה היהודית בישראל, 1976-1967